Image

شنبه تا پنجشنبه 8 الی 14:30

خراسان - نیشابور

خدمات بهداشت حرفه ای

عوامل فیزیکی زیان آور

عوامل فیزیکی زیان آور
صدا :
عملیات صداسنجی شامل بررسی مقدماتی ، تعیین روش استاندارد جهت هر محل اندازه گیری بر اساس استانداردهای ASTM, ISO, ANSI و … تهیه نقشه های صوتی به صورت ایستگاه بندی و نقشه های ایزو دسیبل و تعیین میزان تراز فشار صوت در شبکه های Z, C, A در حالتهای Slow , Fast و همچنین تعیین میزان Leq , Lmax ,Lmin و … و ارزشیابی بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی در شبکه های مختلف و آنالیز فرکانسی صدا در9 و 11 باند فرکانسی اکتاوباند .

دوزیمتری صدا :
به عنوان مطمئن ترین راه جهت تعیین میزان مواجهه فردی با صدا و تعیین میزان دوز دریافتی و Laeq و بیش از 10 پارامتر اصلی در ارزیابی میزان مواجهه فردی با صدا

روشنایی :
عملیات سنجش روشنایی شامل بررسی مقدماتی و تعیین روش استاندارد جهت هر محل بر اساس استانداردهای IES و تهیه نقشه های جامع جهت هر محل و ارائه گزارش کامل مشتمل بر شرایط محل و وضعیت موجود و تعیین میزان شدت روشنایی طبیعی خارجی و میزان شدت روشنایی طبیعی داخلی و میزان DF و استنباط میزان شدت روشنایی داخلی و تعیین میزان شدت روشنایی طبیعی و مصنوعی و میزان استنباط شدت روشنایی مصنوعی در هر محل و مقایسه با استاندارد های ملی ( ITCOH ) و بین المللی

ارتعاش :
عملیات سنجش ارتعاش وارده به دست (HARM ) و کل بدن ( Whole Body ) بر اساس استاندارد ISO2631 و به منظور تعیین میزان ارتعاش وارده به دست و بازو و یا کل بدن انجام پذیرفته و با توجه به مدت زمان تماس و میزان پارامترهای اندازه گیری شده با استاندارد های مدون ملی ( ITCOH ) و بین المللی مقایسه می گردد .

استرس های گرمایی و سرمایی :
کلیات تعیین میزان استرس های گرمایی و سرمایی بر اساس روشهای استاندارد ISO, EPA, ACGIH, ANSI, OSHA و طبق توصیه های AS HARE انجام گرفته و با توجه به شرایط محیطی و شرایط جوی محل اندازه گیری نیازمندی های هر بخش مشخص می شود . پارامترهای اصلی تحلیلی در مبحث شاخص گرمایی عبارتند از SWreq, ITS, AET, HIS و شاخص های تجربی در مبحث شاخص های گرمایی عبارتند از CET, WD, P4SR, WGT, WBGT - درمبحث استرس های سرمایی نیز پارامترهای اصلی سرمایش عمومی و موضعی DEL, WCI و IREQ اجرا و با توجه به اطلاعات جمع آوری شده از محیط نتایج با استانداردهای مدون ملی و بین المللی مقایسه می گردد .

در صورت نیاز کارفرمای محترم ارزیابی و سنجش از طریق هر کدام از شاخص های زیر امکان پذیر می باشد:

شاخص راحتی و آسایش - شاخص تنش حرارتی ITS- شاخص میزان عرق لازم SWreq - شاخص تنش گرمای HSI- زمان مواجهه AET- شاخص دمای موثر ET- شاخص دمای موثر تصحیح شده CET

شاخص اکسفورد WD-شاخص میدان عرق پیش بینی شده 4 ساعته (P4 SR)

میدان های مغناطیسی و الکتریکی و امواج MW و RF :
به منظور سنجش میزان میدان های مغناطیسی در هر محل اندازه گیری ها بر اساس توصیه های مراجع ملی و بین المللی از جمله OSHA, ITCOH و ANSI در محور های x,y,z در هر محل انجام پذیرفته و نتایج به صورت ماگزیمم و مینیمم میدان در هر محل اعلام و با استانداردهای موجود مقایسه می گردد .

اشعه UV و IR :
به منظور سنجش میزان اشعه های موجود در محل های کاری از توصیه های مراجع ملی و بین المللی از جمله OSHA, ACGIH و ITCOH استفاده گردیده و نتایج اندازه گیری با توجه به مدت زمان تماس و سایر شرایط محیطی با استاندارد های موجود ملی و بین المللی مقایسه می گردد .

پرتوهای β, α, χ :
اندازه گیری و ارزشیابی پرتوهای β, α, χ توسط دستگاه سنجش Mini Instrument و با توجه به توصیه های سازمان انرژی اتمی ایران و سازمان های بین المللی ACGIH و OSHA و با در نظر گرفتن شرایط محیطی و مدت زمان مواجهه فرد اندازه گیری ها انجام و با قوانین مدون ملی ( ITCOH ) و مراجع بین المللی ارزیابی می گردد .

عوامل زیان آور شیمیایی :

عوامل زیان آور شیمیایی
ذرات معلق محیطی و ذرات معلق فردی به دو صورت گردو غبارات قابل تنفس و گرد و غبارات قابل استنشاق به انجام می رسد.

عملیات سنجش میزان ذرات معلق فردی به روشGravimetric و دستگاهی به روش Laser Scattering انجام گردیده و با توجه به روش های سازمان های بین المللی NIOSH, ASTM انجام می گیرد .

اندازه گیری و ارزشیابی میزان آلاینده های گازی ، بخار و فلزات در هوای محیط کار و انواع پروسه های صنعتی با توجه به روشهای NIOSH, ASTM و Long term اجرا گردیده و با توجه به شرایط محیطی نتایج تصحیح گردیده و با استانداردهای ملی و بین المللی مقایسه می گردد .

عوامل بیولوژیک زیان آور و بیوآئروسل ها:

عوامل بیولوژیک زیان آور و بیوآئروسل ها
• عامل بیولوژیک موجود در هوا و سطوح شامل انواع باکتری ها ، انواع قارچ ها و انواع ویروس ها می گردد که با توجه به نوع عامل بیولوژیک مورد درخواست، محل و نحوه انتشار آن توسط کیت کامل نمونه برداری BIO Aerosol به همراه محیط کشت متناسب با نوع بیوآیروسل نمونه برداری شده و طبق استاندارد متدهای مرجع(Anderson pump) آنالیز می گردد. ....

ارزیابی ارگونومیک زیان آور محیط کار

ارزیابی ارگونومیک زیان آور محیط کار
• با توجه به شرایط و پوسچرهای کاری و نوع فعالیت های موجود در محیط کار یک یا چند روش مرسوم و متداول جهت بررسی سختی کار و وضعیت ارگونومیک پوسچر مورد بررسی اجرا و نتایج بررسی می شود .

• روش های متداول که به صورت عمومی جهت سنجش زیادی از صنایع کاربرد دارند عبارتند از :

• PLIBEL, HAMA, OWAS, JEMS, QEC, Reba, Rula و NMQ که طی مرحله جمع آوری اطلاعات و مرحله ارزیابی و ارائه راهکارهای لازم جهت هر شغل ارائه می گردد.

• لیست تجهیزات ارزیابی ارگونومی موجود شامل:

• کیت کامل آنتروپومتری، دستگاه ارگومتر و نرم افزارهای ارزیابی پوسچر طبق تکنیک های OWAS , RULA , NMQ , Lifting , QEC, REBAمی باشد.

عوامل روحی روانی زیان آور محیط کار :

عوامل روحی روانی زیان آور محیط کار
• بررسی و ارزیابی میزان عوامل و ریسک فاکتورهای روحی و استرس زا در محیط کار و ارزشیابی وضعیت روانشناسی صنعتی

• با انجام مصاحبه های روانشاسی و استفاده از پرسشنامه ها طبق متدهای (MMPI , SCL90

پیمایش به بالا